Výrobci

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba Regina Bergerová se sídlem Češovská 2/1218, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, Česká republika, IČ: 45263957.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami se smluvní vztahy řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a dalšími zákony, zejména zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Strany právního vztahu

Prodávající je podnikatelem a při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti, kterou provozuje na základě uděleného živnostenského oprávnění (více na http://www.rzp.cz/).

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který není spotřebitelem.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Kupní smlouva

Mezi prodávajícím a kupujícím je uzavírána kupní smlouva. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá výrobek, který je předmětem koupě, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že výrobek převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a přijetím této objednávky prodávajícím. Objednávka i její přijetí je prováděno za pomoci prostředků komunikace na dálku (zejména prostřednictvím e-mailové pošty nebo rozhraní webové aplikace). Uzavřenou smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze na základě dohody stran nebo z jiných zákonných důvodů.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Obsah kupní smlouvy je určen objednávkou kupujícího, přijetím této objednávky prodávajícím a těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, a to především z těchto důvodů: zboží se již nevyrábí nebo se nedodává anebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V tomto případě objednávka kupujícího zaniká a k uzavření kupní smlouvy nedochází. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, vrátí prodávající kupujícímu tuto částku zpět na adresu kupujícího nebo prostřednictvím bankovního převodu na kupujícím uvedený běžný účet v ČR.

Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s § 1829 občanského zákoníku. Pokud se k tomuto rozhodne, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. Upozorňujeme, že toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, výrobek, který od něho obdržel. Kupující nese své náklady spojené s vrácením zboží (zejména poštovné a balné).

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, prostřednictvím bankovního převodu na běžný účet v ČR uvedený kupujícím.

Vrácené zboží by mělo být kompletní včetně obalu a všech dokumentů, neopotřebené a nepoškozené. Pokud je vrácené zboží částečně či úplně poškozené, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

Reklamační řád

Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“). Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek.

VARIANTA BEZ ZÁRUKY

Reklamaci je možné vztahovat pouze na výrobní vady, byť se projeví později, nejpozději však v době 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí výrobku, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí.

Prodávající neposkytuje záruku za jakost, tj. prodávající se nezavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Dále prodávající neodpovídá za vady způsobené výlučně nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací, neodborným zásahem do výrobku či nevhodným skladováním.

VARIANTA SE ZÁRUKOU

Reklamaci je možné vztahovat na výrobní vady, byť se projeví později, nejpozději však v době 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí výrobku, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí.

Prodávající dále poskytuje záruku za jakost výrobku v délce 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Na spotřební část výrobku poskytuje prodávající záruku za jakost v délce 6 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Uvádí-li se v tomto reklamačním řádu „právo z vadného plnění“, rozumí se tím podle okolností také právo z poskytnuté záruky, které vzniklo kupujícímu v záruční době.

Prodávající neodpovídá za vady způsobené výlučně nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací, neodborným zásahem do výrobku či nevhodným skladováním.

(konec variant)

Při zjištění vady na výrobku v záruční době má kupující právo uplatnit u prodávajícího reklamaci. Kupující oznámí prodávajícímu svou reklamaci telefonicky na telefonní číslo uvedené na internetových stránkách v sekci Kontakty (mnoho nedostatků je možné řešit telefonicky a není nutné posílat produkt k fyzické kontrole).

Nelze-li reklamaci vyřešit telefonicky, kupující doručí výrobek prodávajícímu na adresu sídla prodávajícího. Uplatněná reklamace by měla obsahovat tyto základní údaje:

  • důkladný popis závady
  • požadavek na způsob vyřízení reklamace
  • číslo faktury při zakoupení zboží
  • kontaktní údaje kupujícího
  • doporučuje se přiložit kopii dokladu o koupi – faktury

Vyřizování reklamace se řídí obecně platnými právními předpisy. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech zpravidla do 3 dnů (po konzultaci s výrobcem). Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. O výsledku reklamace bude kupující vyrozumněn písemně e-mailem.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě oprávněné reklamace má kupující práva odpovídající povaze a závažnosti vady. Práva kupujícího jsou určena obecně platnými právními předpisy, zejména § 2106, 2107 a 2169 občanského zákoníku.

Doručení zásilky třetí stranou

Prodávající neručí za změnu výdejního místa a času doručení zvoleného dopravce. Zásilkovna, Česká pošta i DPD mají právo dle svých obchodních podmínek z technických důvodů změnit výdejní místo i datum a čas doručení bez předchozího upozornění prodávajícího i kupujícího. Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím s možností uvedených změn na straně dopravce předem souhlasí.

Poštovné zdarma pro velkoobchodní odběr (prodejci)

Poštovné zdarma při velkoobchodním odběru je od fakturované částky 4.000Kč (včetně). Pokud objednávka tento limit splňuje, avšak zboží není v době prodeje skladem a fakturovaná částka je tak nižší než 4.000Kč, prodávající si vyhrazuje právo poštovné naúčtovat. Případně se s kupujícím dohodnout na doplnění zásilky do minimální fakturované hodnoty 4.000Kč. Všechny uvedené částky jsou včetně DPH.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití, dodavatel údaje nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Od 25.5.2018 vstupuje v platnost Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné podmínky najdete v sekci Ochrana osobních údajů.  

Obchodní podmínky v této podobě nabývají účinnosti dne 1.11.2017

Doplnění obchodních podmínek dne 12.10.2022